Algemene voorwaarden

Duurzame Vacaturebank

Versie: Januari 2023

DUURZAME VACATUREBANK

Postadres: Witte Klaver 110, 2481CL, Woubrugge
E-mailadres: info@duurzamevacaturebank.nl
Telefoonnummer: 0613998980
KvK-nummer: 85223964
Btw-nummer: NL004067596B91

1 Definities

 • Website: duurzamevacaturebank.nl
 • Klant: degene met wie de duurzame vacaturebank een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen: De klant en de duurzame vacaturebank samen.
 • Advertenties: Vacatures en bedrijfsprofielen.

2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website, alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van of met duurzame vacaturebank.

2.2 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts
geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 De klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene
voorwaarden. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant
of van derden zijn niet van toepassing, en de toepasselijkheid daarvan wordt
door Duurzame Vacaturebank uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien er een duidelijke fout in het aanbod staat, is duurzame vacaturebank niet aan deze fout gebonden.

3 Account

Werkgevers en werkzoekenden kunnen een account aanmaken. Voor het plaatsen van een vacature of een bedrijfsprofiel is het nodig om een account te hebben.

3.1 Duurzame vacaturebank mag ten allen tijde zelf bepalen aan wie zij een account verstrekt. Het kan dus voorkomen dat duurzame vacaturebank een account weigert.

3.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van zijn account.

3.3 De klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn account.

3.4 De klant moet minimaal 18 jaar oud zijn.

3.5 De klant moet alle gegevens waar duurzame vacaturebank naar vraagt naar waarheid invullen.

3.6 Duurzame vacaturebank behoudt zich het recht voor account zonder opgave van redenen en zonder vooraankondiging te sluiten.

3.7 Duurzame vacaturebank heeft geen bewaarplicht voor gegevens die zijn ontvangen.

4 Advertenties

4.1 De werkgever dient zelf een vacature of een bedrijfsprofiel te plaatsen via zijn account.

4.2 Duurzame vacaturebank mag ten alle tijden de inhoud of vormgeving van een geplaatste advertentie bepalen, dan wel wijzigen.

4.3 Duurzame Vacaturebank is niet verantwoordelijk voor de inhoud van
advertenties. Voor iedere advertentie staat de werkgever er voor in dat deze niet
onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of Duurzame Vacaturebank. In het
bijzonder garandeert de werkgever dat iedere advertentie:

 • voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en algemeen binnen de bedrijfstak aanvaarde normen en gedragscode;
 • juist, volledig en actueel is;
 • geen (seksueel) intimiderende, beledigende, discriminerende, hinderlijke of anderszins controversieële boodschappen bevat en niet anderszins in strijd is met goede zeden, smaak of openbare orde;
 • geen computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere software
  bevat die is bedoeld om een computersysteem (negatief) te beïnvloeden bevat;
 • geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van Duurzame
  Vacaturebank of derden en niet anderszins onrechtmatig of schadelijk is jegens
  Duurzame Vacaturebank of derden.

4.4 De duurzame vacaturebank behoudt het recht om elke advertentieplaatsing te weigeren of verwijderen zonder dat dit leidt tot schadeplichtigheid.

4.5 Duurzame vacaturebank bepaalt zelf de vormgeving en stijl van social media posts.

4.6 Duurzame vacaturebank mag teksten en afbeeldingen uit een advertentie gebruiken voor een social media campagne op Twitter, LinkedIn, Instagram en Facebook.

4.7 Om het bereik van advertenties te maximaliseren kan duurzame vacaturebank advertenties doorplaatsen naar websites van derden binnen haar partnernetwerk. Duurzame vacaturebank kan te allen tijde en naar eigen inzicht de omvang en samenstelling van dit partnernetwerk wijzigen. Advertenties geplaatst op de website kunnen verder vindbaar zijn in zoekmachines. Het is niet mogelijk advertenties hiervan uit te sluiten.

4.8 Indien de plaatsing van een vacature voor afloop van de overeengekomen duur wordt beëindigd door de klant, bijvoorbeeld wanneer een vacature inmiddels is vervuld, vervalt daarmee automatisch de desbetreffende vacature, waaronder mede wordt begrepen het recht op plaatsing van een (eventueel andere) vacature en/of herplaatsing van een reeds eerder geplaatste vacature voor de resterende periode van de overeengekomen duur.

5 Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn in euro’s exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten of reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

5.2 Duurzame vacaturebank kan ten alle tijden prijzen wijzigen of besluiten een gratis dienst van de website tegen betaling beschikbaar te stellen.

5.3 Alle door duurzame vacaturebank gedane offertes en aanbiedingen zijn
vrijblijvend. Duurzame vacaturebank behoudt zich het recht voor een opdracht van opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren.

5.4 Het staat duurzame vacaturebank vrij om een systeem van alternatief geld te hanteren. Eenmaal aangeschaft alternatief geld kan niet meer worden ingewisseld voor geld. Alternatief geld is klant gebonden en niet overdraagbaar. Alternatief geld mag enkel worden aangewend voor het overeengekomen doel en binnen de overeengekomen termijn. Alternatief geld is geldig tot de in de opdrachtbevestiging vastgelegde uiterlijke gebruiksdatum. Indien geen uiterlijke gebruiksdatum is vastgelegd of anderszins is overeengekomen, geldt een gebruikstermijn van 1 jaar na aanschaf van de alternatief geld. Na afloop van deze gebruikstermijn komen eventueel resterende alternatief geld automatisch te vervallen waardoor deze niet meer bruikbaar zijn voor de afname van diensten.

5.5 Alleen de door duurzame vacaturebank gehanteerde staffels van toepassing. Indien sprake is van een staffel per formaat, geldt dat verschillende formaten niet kunnen worden opgeteld om zo uit te komen bij de voordeligere staffel van een groot formaat.

5.6 Tarieven en staffels gelden uitsluitend voor advertentiemateriaal van de klant. Het is de klant niet toegestaan om derden te laten profiteren van de voor de klant geldende tarieven en staffels door advertentiemateriaal van de klant te combineren met advertentiemateriaal van derden. Op verzoek van de klant kan duurzame vacaturebank afwijkingen van deze bepaling toestaan.

5.7 Het staat duurzame vacaturebank vrij met de klant afwijkende tarief- en staffelafspraken te maken waaronder tarief- en staffelafspraken gebaseerd op
een verwacht volume. Afwijkende tarief- en staffelafspraken kunnen enkel
schriftelijk worden overeengekomen en zijn maximaal twaalf maanden geldig
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de klant het volume waarop dergelijke afwijkende afspraken zijn gebaseerd niet realiseert binnen de daarvoor gestelde termijn of andere voorwaarden voor de afwijkende tarief- en staffelafspraken anderszins niet nakomt, is duurzame vacaturebank gerechtigd om op basis van nacalculatie alsnog de standaard tarieven en staffels conform haar dan geldende tariefkaart(en) in rekening te brengen.

6 Betalingen

6.1 Duurzame vacaturebank factureert bij aanvang van de overeenkomst het verschuldigde bedrag in zijn geheel, tenzij anders overeengekomen. Duurzame vacaturebank kan facturen zowel per gewone post als elektronisch, waaronder per e-mail, verzenden. De klant gaat akkoord met elektronische facturatie door duurzame vacaturebank.

6.2 De klant is gehouden facturen binnen 30 dagen na de factuurdatum te betalen tenzij anders overeengekomen. De klant is niet gerechtigd enige korting of inhouding toe te passen. Het recht van verrekening en opschorting door de klant is uitgesloten.

6.3 Duurzame vacaturebank is gerechtigd vooruitbetaling van vergoedingen te vragen of garanties ten aanzien van betalingen, indien daar naar het oordeel van duurzame vacaturebank aanleiding toe bestaat of dreigt te ontstaan. Duurzame vacaturebank is gerechtigd haar dienstverlening op te schorten totdat aan de verzochte vooruitbetaling of garantie is voldaan.

6.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege zonder ingebrekestelling in verzuim. Duurzame vacaturebank is vanaf dat moment gerechtigd de geldende wettelijke rente op grond van artikel 6:119a BW in rekening te brengen en haar dienstverlening op te schorten. Bovendien komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten (zoals kosten voor deurwaarders, incassobureaus, et cetera) voor rekening van de werkgever, met een minimum van €100,-.

7 (Intellectuele) eigendom

7.1 Door het plaatsen op de website of anderszins beschikbaar stellen aan
duurzame vacaturebank van advertenties, plaatsingsgegevens, teksten, beelden,
geluiden, (data)bestanden, software of andere informatie of materialen, verleent
de klant aan duurzame vacaturebank een wereldwijde, eeuwigdurende,
overdraagbare, niet-exclusieve, royaltyvrije toestemming tot het gebruik van deze
informatie en materialen, waaronder maar niet beperkt tot het publiceren,
aanpassen, reproduceren of anderszins exploiteren van deze informatie in de
media of op de website. De klant garandeert dat hij bevoegd is om deze
toestemming te verlenen. Duurzame vacaturebank zal niet gehouden zijn de
betreffende informatie en materialen geheim te houden.

7.2 Indien en voor zover de dienst van duurzame vacaturebank eruit bestaat om
de klant door gebruik van de software van duurzame vacaturebank of haar
licentiegevers in staat te stellen om zelf een advertentie te plaatsen op de website, dan verleent duurzame vacaturebank aan de klant het nietexclusieve, niet- overdraagbare recht om deze software uitsluitend overeenkomstig
deze algemene voorwaarden te gebruiken voor zover noodzakelijk om de
advertentie te plaatsen, te wijzigen of te verwijderen.

8 Beëindiging overeenkomst

8.1 Wanneer een klant een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van een betaald pakket, dan kan de overeenkomst niet opgezegd of ontbonden worden. Restitutie is in geen enkel geval mogelijk.

8.2 In alle gevallen waarin de klant de bepalingen uit deze algemene voorwaarden schendt, kan duurzame vacaturebank de overeenkomst beëindigen, het account verwijderen, dan wel de toegang tot de website ontzeggen. Duurzame vacaturebank is niet verantwoordelijk voor hieruit voortvloeiende schade en er zal geen restitutie plaatsvinden van reeds betaalde bedragen.

8.3 Duurzame vacaturebank heeft het recht de overeenkomst schriftelijk zonder
gerechtelijke tussenkomst op te zeggen, indien de klant, surseance van betaling wordt verleend, indien het faillissement van de klant wordt aangevraagd dan wel uitgesproken of indien de onderneming van de klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Duurzame vacaturebank zal in geval van een dergelijke beëindiging nooit tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Reeds betaalde bedragen zullen niet worden gerestitueerd.

9 Overmacht

9.1 In geval duurzame vacaturebank door overmacht verhinderd is de overeenkomst uit te voeren, heeft duurzame vacaturebank het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering, dan wel de overeenkomst voor zover betrekking hebbende op de uitvoering van de desbetreffende advertentie op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding jegens de klant te zijn gehouden. In deze gevallen is duurzame vacaturebank verplicht de klant zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

9.2 Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door duurzame
vacaturebank ingeschakelde derden, (internet)storingen, netwerkstoringen, ziekte, stakingen, quarantainemaatregelen, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen en alle andere van buitenkomende oorzaken waarop duurzame vacaturebank geen invloed kan uitoefenen en redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

9.3 Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is de klant gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. Duurzame vacaturebank heeft vervolgens de keuze om de klant voor zover relevant reeds betaalde vergoedingen terug te geven, dan wel om de vergoeding in alternatief geld uit te keren.

10 Aansprakelijkheid en klachten

10.1 De aansprakelijkheid van duurzame vacaturebank uit hoofde van
toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de klant onder de desbetreffende overeenkomst heeft betaald aan duurzame vacaturebank.

10.2 Duurzame Vacaturebank is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.3 Eventuele klachten ten aanzien van de plaatsing van advertenties op de website dienen binnen dertig dagen na publicatie van de advertentie schriftelijk aan duurzame vacaturebank ter kennis te zijn gebracht. Klachten die na deze termijn
worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

11 Privacy

11.1 Duurzame vacaturebank verwerkt persoonsgegevens van de klant. De gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en om de desbetreffende personen te informeren over gelijksoortige producten en diensten van duurzame vacaturebank. Lees meer hierover in de privacyverklaring.

11.2 Werkgevers verklaren de gegevens van werkzoekenden niet voor andere doeleinden te gebruiken, dan waarvoor ze de gegevens hebben ontvangen en verklaren zich te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde, is de klant zonder aanmaning of een andere voorafgaande verklaring een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €2.500,- per overtreding. Deze boete komt duurzame vacaturebank toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen van duurzame vacaturebank, daaronder mede begrepen het recht op nakoming en het recht op schadevergoeding naast de boete.

12 Garantie

12.1 Duurzame vacaturebank garandeert niet dat de content op de website, zoals vacatures, contactgegevens en CV’s correct en up-to-date zijn. Het kan voorkomen dat er spel- of typefouten op de website staan. Duurzame vacaturebank is hiervoor niet aansprakelijk.

12.2 Het gebruik van duurzame vacaturebank is op eigen risico. Duurzame vacaturebank kan niet garanderen dat de website vrij is van malware en kan ook niet voorkomen dat onbevoegden zich (onrechtmatig) toegang (proberen te) verschaffen tot gegevens.

12.3 Duurzame vacaturebank garandeert niet dat er reacties zullen komen op een geplaatste vacature en dat er een geschikte kandidaat zal worden gevonden via de website.

12.4 Duurzame vacaturebank kan niet garanderen dat de website zonder onderbrekingen functioneert of aan zekere verwachtingen voldoet.

12.5 Duurzame vacaturebank is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens.

13 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

13.1 Op deze algemene voorwaarden, alsook op aanbiedingen, offertes,
opdrachten, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten tussen duurzame
vacaturebank en de klant, alsook op de overige door duurzame
vacaturebank in dat kader verrichte werkzaamheden en diensten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle eventuele geschillen die uit de met duurzame vacaturebank gesloten
overeenkomst voortvloeien zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag

14 Diversen

14.1 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door duurzame vacaturebank aangepast worden. duurzame vacaturebank adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken op de website.

14.2 Duurzame vacaturebank kan voor de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelen en is niet verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van deze derden.