EK Nederland,

Vacature ESG Specialist

Advies Parttime

Omschrijving van deze functie:

ESG Specialist

Hoevelaken, 31-38.75 uur per week

What impact will you make?

Heb jij een hart voor duurzaamheid, wil jij het verschil maken en bijdragen aan een duurzame Fashion industrie? Dan zoeken wij jou!

 • Als ESG Specialist bouw je een stevig fundament verder uit om de private labels verder te verduurzamen en de progressie te kunnen meten en communiceren.
 • In een team van experts draag je bij aan het adviseren van retailers op duurzaamheid.
 • Je krijgt de kans om brede ervaring op te doen binnen de grootste retail-service organisatie van Nederland, met een internationale scope.
 • Je krijgt (door)groeimogelijkheden in lijn met jouw ambities.

Je bent een enthousiaste en leergierige professional met zowel belangstelling voor als kennis en ervaring m.b.t. duurzaamheid.

Je bent analytisch vaardig, daadkrachtig en beschikt over een gezonde dosis motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel. Ook ben je communicatief sterk, oplossingsgericht en werk je graag met collega’s en leveranciers samen om de volgende stap te realiseren. Je vindt het belangrijk om jezelf steeds uit te dagen en verder te ontwikkelen.

Wat ga je doen?

Als onderdeel van het ESG team binnen EK Fashion, ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van de gestelde ESG doelen met een focus op private label en productdata. Hiervoor hebben we de samenwerking in de gehele toeleveringsketen nodig. Jij bouwt en onderhoudt relaties met o.a. supply chain partners, collega’s, andere bedrijven en technologische partners. Dit met als doel om de private labels (eigen kledingmerken) binnen EK Fashion te verduurzamen en met deze verkregen inzichten ook retailers en merken te adviseren.

Samenvattend zijn jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

 • Doorlopende sustainability due diligence: monitoren en sturen op risico reductie en progressie (d.m.v. audits, certificeringen en dialoog).
 • Implementeren van sociale- en milieuprojecten zoals leefbaar loon en Net Zero.
 • Verkrijgen van productdata uit de supply chain en deze visueel inzichtelijk maken (d.m.v. LCA’s en footprintdata).
 • Begeleiden van diverse processen voor meer efficiëntie.
 • Samenwerken met andere units binnen EK en met andere Fashion bedrijven.
 • Rapporteren op basis van gestelde KPI’s (in lijn met ESRS, CSRD en andere wet- en regelgeving).
 • Verkregen inzichten en visie delen met het Fashion ESG team om zodoende (nieuwe) dienstverlening op te zetten richting retailers en merken.

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt een afgeronde hbo- en/of wo-opleiding.
  Minimaal 3-5 jaar werkervaring in duurzaamheid.
 • Je bent analytisch, nauwkeurig en hebt affiniteit met data, systemen en technologische verbeteringen.
 • Je bent communicatief vaardig.
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk. Duits is een pre.

Wat kunnen wij jou bieden?

Wij bieden je een fijne, informele werkplek op ons kantoor in Hoevelaken en hybride werken waarbij je minimaal 60% van je werktijd gezellig met je collega’s op kantoor bent. Persoonlijke ontwikkeling, doorgroeimogelijkheden en eigen initiatief vinden wij belangrijk. Zo kun je bij ons onder andere gebruik maken van het online learning platform GoodHabitz om je ontwikkeling een boost te geven. Ook kun je lekker sporten in onze eigen gym in Hoevelaken, zo blijven we allemaal gezond en fit!

Ook bieden wij je:

 • Een marktconform salaris op basis van kennis en ervaring, en 8% vakantiegeld.
 • 28 vakantiedagen en 38 roostervrije uren per jaar op fulltime basis. Fulltime is bij ons een 38,75-urige werkweek.
 • Een laptop en telefoon.
 • Een thuiswerkvergoeding voor de dagen dat je thuis aan het werk bent.
 • Pensioenopbouw bij Pensioenfonds Detailhandel, waarbij wij meer dan de helft van de premie betalen
 • Flexibele arbeidsvoorwaarden, waaronder de mogelijkheid voor het kopen of verkopen van vakantiedagen.

Waar kom je terecht?

EK Fashion levert diensten aan zelfstandige retailers die zijn gespecialiseerd in mode en ondersteunt bij de dagelijkse bedrijfsvoering van hun modewinkel. Vrijheid en zelfstandigheid staan hierbij altijd centraal. De ondernemer bepaalt zelf welke samenwerking het beste bij haar/hem past. Dit kan variëren van ondersteuning in de backoffice tot meer intensieve samenwerkingsvormen. De grenzen tussen de samenwerkingsvormen zijn niet zo scherp en varianten zijn ook mogelijk.

Een van de diensten is het aanbieden van aantrekkelijke private labels. EK Fashion biedt een breed scala van kleding merken in de baby/kindermode, heren- en damesmode. Op kantoor bruist het altijd van creativiteit en energie. Enkele merken zijn Babyface, SUPPLY & CO, Born with Appetite en in shape.

EK Fashion is een onderdeel van EK Nederland.

Je komt terecht in een leuke en informele groep collega’s. Je werkt veel samen met andere afdelingen. Je stemt regelmatig af met de ESG Manager, met wie je nauw samenwerkt.

EK Nederland

EK Nederland (onderdeel van onze Europese moederorganisatie EK) is de grootste retail-serviceorganisatie van Nederland. Op de Nederlandse markt zijn wij actief met onze divisies EK Fashion, EK Living, EK DIY, EK Sport en EK Books. We werken samen met ongeveer 1.500 zelfstandig ondernemers en franchisenemers. In totaal runnen zij bijna 2.200 winkels in de branches mode, wonen, doe-het-zelf, sport en boeken (o.a. INTERSPORT, Runnersworld, Hubo, Decorette en Libris/Blz.).

Onze kernactiviteiten zijn retailservices, franchise, groothandel en financiële dienstverlening aan zelfstandig ondernemers. Bij EK Nederland zetten zo’n 300 mensen zich met veel passie in om de retailpartners van EK zoveel mogelijk werk uit handen te nemen, zowel in hun winkels als online.

* EK Nederland is een handelsnaam van Euretco B.V.

Interesse?

Ben je direct enthousiast en kun je niet wachten om jezelf aan ons voor te stellen? Solliciteer dan meteen via het sollicitatieformulier op onze website!

Heb je vragen?

Vragen of meer informatie over de procedure? Neem dan contact op via ons contactformulier op werkenbij.ek-retail.com/portal-over-het-bedrijf/contact-en-route.

Niet voor jou, wel voor een andere professional?

Past de rol je niet of ben je nu niet (actief) op zoek, maar wil je wel iemand aanbevelen? Deel deze vacature dan vooral!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

English version

ESG Specialist

Hoevelaken, 31-38.75 hours per week 

What impact will you make?

Do you have a heart for sustainability, do you want to make a difference and contribute to a sustainable Fashion industry? Then we are looking for you!

 • As an ESG Specialist, you will build a solid foundation to make the private labels more sustainable and be able to measure and communicate progress.
 • In a team of experts, you will contribute to advising retailers on sustainability.
 • You will have the opportunity to gain broad experience within the largest retail service organisation in the Netherlands, with an international scope.
 • You get growth opportunities in line with your ambitions.

You are an enthusiastic and inquisitive professional with interest, knowledge and experience in sustainability.

You have analytical skills, are energetic and have a healthy dose of motivation and responsibility. You have strong communication skills, are solution-oriented and like to work with colleagues and suppliers to achieve the next step. You find it important to constantly challenge and develop yourself.

What will you do?

As part of the ESG team within EK Fashion, you will be responsible for executing the set ESG goals with a focus on private label and product data. To do this, we need collaboration across the supply chain. You will build and maintain relationships with supply chain partners, colleagues, other companies and technology partners, among others. This with the aim of making the private labels (own clothing brands) within EK Fashion more sustainable and using these acquired insights to also advise retailers and brands.

In summary, your main tasks and responsibilities are:

 • Ongoing sustainability due diligence; monitoring and steering for risk reduction and progress (through audits, certifications and open dialogue).
 • Implement social and environmental projects such as living wage and Net Zero.
 • Gathering product data from the supply chain and providing visual insight (through LCAs and footprint data).
  Guiding various processes for higher efficiency.
 • Collaborating with other units within EK and with other Fashion companies.
 • Reporting based on defined KPIs (in line with ESRS, CSRD and other laws and regulations).
 • Sharing acquired insights and vision with the Fashion ESG team in order to set up (new) services towards retailers and brands.

What do we ask of you?

 • You have a completed hbo- or wo education.
 • At least 3-5 years work experience in sustainability.
 • Analytical, accurate and affinity with data, systems and technological improvements.
 • Strong communication skills.
 • Excellent fluency in Dutch and English, both oral and written. German is an advantage.

What can we offer you?

We offer you a nice, informal workplace at our office in Hoevelaken and hybrid working where you spend at least 60% of your working hours socialising with your colleagues in the office. Personal development, career opportunities and your own initiative are important to us. Among other things, you can use the online learning platform GoodHabitz to boost your development. You can also enjoy sports in our own gym in Hoevelaken, to keep us all fit and healthy!

We also offer you:

 • A competitive salary (based on knowledge and experience) and 8% holiday allowance.
 • 28 holidays and 38 roster-free hours per year on a full-time basis. Full-time with us is a 38,75-hour working week.
 • A laptop and mobile phone.
 • A home working allowance for the days you work from home.
 • Pension accrual with Pensioenfonds Detailhandel, where we pay more than half of the premium
 • Flexible working conditions, including the option to buy or sell holidays.

Where will you be based?

EK Fashion provides services to independent retailers specialising in fashion and supports them in the day-to-day running of their fashion shop. Freedom and independence are always central here. The entrepreneur decides which cooperation suits her/him best. This can vary from back office support to more intensive forms of cooperation. The boundaries between the forms of cooperation are not so sharp and variants are also possible.

One of the services is offering attractive private labels. EK Fashion offers a wide range of clothing brands in baby/childrenswear, menswear and womenswear. The office is always buzzing with creativity and energy. Some brands include Babyface, SUPPLY & CO, Born with Appetite and in shape.

EK Fashion is part of EK Netherlands.

You will join a fun and informal group of colleagues. You collaborate a lot with other departments. You regularly coordinate with the ESG Manager, with whom you work closely.

EK Netherlands

EK Netherlands (part of our European parent organisation EK) is the largest retail service organisation in the Netherlands. On the Dutch market, we operate with our divisions EK Fashion, EK Living, EK DIY, EK Sport and EK Books. We work together with around 1,500 independent entrepreneurs and franchisees. In total, they operate almost 2,200 shops in fashion, living, DIY, sports and books (including INTERSPORT, Runnersworld, Hubo, Decorette and Libris/Blz.).

Our core activities are retail services, franchising, wholesale and financial services to independent entrepreneurs. At EK Netherlands, some 300 people are passionately committed to taking as much work off the hands of EK's retail partners as possible, both in their shops and online.

* EK Nederland is a trade name of Euretco B.V.

Interested?

Are you immediately enthusiastic and can't wait to introduce yourself to us? Then apply immediately via the application form on our website!

Any questions?

Questions or more information about the procedure? Then get in touch via our contact form at werkenbij.ek-retail.com/portal-over-het-bedrijf/contact-en-route.

Not for you, but for another professional?

Does the role not suit you or are you not (actively) looking right now, but would you like to recommend someone? Then please share this vacancy!

Agency calls are not appreciated.

Locatie.

ESG Specialist

EK Nederland,
Hoevelaken
Geplaatst op