Wageningen

De Vlinderstichting

Non-profit
De Vlinderstichting zet zich al 40 jaar in voor de bescherming van dagvlinders, nachtvlinders en libellen in Nederland en daarbuiten. Waar De Vlinderstichting dit nodig acht, adviseren wij overheden en andere partijen gevraagd en ongevraagd over natuurbescherming. Al veertig jaar doen we dit door advies, educatie en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Ruim 5000 donateurs en 1500 vrijwilligers geven ondersteuning bij deze activiteiten. Via opdrachten van overheden, terreinbeheerders en bedrijfsleven en via donaties, schenkingen en legaten verwezenlijkt de stichting haar doelstelling: vlinders en libellen moeten overal waar ze van nature thuis horen ook te vinden zijn.

Onze missie

Vlinders en libellen zijn een onlosmakelijk onderdeel van de natuur. Daarom moeten ze overal waar ze thuishoren ook daadwerkelijk te vinden zijn. Met onze kennis willen we iedereen ondersteunen, die aan de realisatie van een natuur vol vlinders en libellen kan bijdragen.

Kernactiviteiten.

Onderzoek

Om dagvlinders, nachtvlinders en libellen te kunnen beschermen, moet je weten waar ze zitten Daarom hebben wij meetnetten, in samenwerking met het CBS. Gegevens worden systematisch verzameld, geanalyseerd en opgeslagen de NDFF. Verder doen wij onderzoek naar de optimale leefomstandigheden van 'onze' soorten.

Advies

Met de kennis die wij hebben verkregen door monitoring en uit ons onderzoek adviseren wij terreineigenaren en overheden over het beste beheer voor vlinders en libellen.

Educatie

Onze belangrijkste educatieve activiteit is het leveren van pakketjes aan scholen waarmee kinderen in de klas de natuur van dichtbij beleven. Want je kunt niet jong genoeg leren hoe belangrijk de natuur is!

Communicatie

Door veel communicatie over ons werk vergroten wij het maatschappelijk draagvlak voor onze beschermingsactiviteiten.

samenwerking en lobby

Samen sta je sterker! Daarom werken wij samen met andere soortbeschermingsorganisaties in SoortenNL. Ook zijn wij aangesloten bij de Groene11, die de belangen van de natuur- en milieuorganisaties in Den Haag behartigt.

Openstaande vacatures.

Geen vacature gevonden

Sustainable Development Goals.

Sustainable cities and communities,Climate action,Life on land